Tehergépkocsi - C kategória

Az ügyfélfogadás rendje:             

A képzésre jelentkezőt az autósiskola ügyintézője, a teljes képzési szolgáltatás és a vizsgára bocsátás feltételeiről tájékoztatja.

 

Tanfolyamra való felvétel módja:

A jelentkezés alkalmával a jelentkező a Jelentkezési lap megfelelő részeit az ügyfélszolgálat közreműködésével kitölti és aláírja. A képzőszerv irodavezetője a beírt adatok alapján köteles ellenőrizni, hogy a jelentkező megfelel-e a beiskolázási feltételeknek, és a beírtak alapján a vizsgára bocsátás és a vezetői engedély kiadása nem ütközik-e akadályba. Amennyiben akadályozó körülmény merül fel, a jelentkezőt tájékoztatni kell és a tanfolyamra való beiskolázást fel kell függeszteni. A járművezetői tanfolyamra való felvétel során a képzőszerv a tanulóval írásbeli szerződést köt. A fiatalkorúval kötött írásbeli szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írnia.

 

A beiratkozáshoz kérjük, az alábbi dokumentumokat hozza magával vagy küldje el a info@startokatas.eu email címre:

 • személyi igazolvány és lakcímkártya,

 • 8 ált. iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány,

 • B kategóriás vezetői engedély

 • mentességet igazoló okmány (ha van), vezetéstől való eltiltó határozat (ha volt); vizsgaigazolás (ha van)

 

Tanfolyamra beiratkozhat, aki:

 • A megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül megszabott 18. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb.
 • Érvényes ”B” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik.
 • Felmentés esetén csatolja a felmentés alapjául szolgáló okirat fénymásolatát.
 • Az előzetes egészségi alkalmassági 2. csoportú orvosi vizsgálaton megfelelt, vagy az érvényes vezetői engedélyébe be van jegyezve a 102 kód

 

"C" kategória elméleti óraszámai:

Közlekedési ismeretek: 20 óra

Járművezetés elmélete: 12 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 22 óra

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás:  12 óra

Biztonsági ellenőrzés és Üzemeltetés:   14 óra

 

Tantermi képzés esetén az elméleti oktatás legfeljebb napi 4 óra lehet, az órák időtartama 45 perc (10 perc szünetekkel). Az elméleti foglalkozásokon a részvétel kötelező. Megengedett hiányzás az egész tanfolyam ideje alatt 6 óra (kötelező óraszám 10 %-a). Amennyiben a tanuló 6 óránál többet hiányzik, azt konzultáció keretén belül köteles pótolni. A konzultációs órákért többletköltséget nem számolunk fel. Ebben az esetben a tanuló elméleti vizsgára csak az elmulasztott órák pótlása után bocsátható.

 

A tanulónak lehetősége van távoktatás formájában,

e-learning keretében elvégezni az elméleti képzést.

 

Elméleti vizsgára bocsátható, aki:

 • Az előírt életkornál (18. életév) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb. A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte,

 • Az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el;

 • Az előzetes egészségi alkalmassági vizsgálaton megfelelt (1 fokú 2 csoportú orvosi alkalmassági a háziorvostól) és azt a vizsgajelentésig a képzőszerv ügyfélszolgálatán leadta;

 • A közoktatásról szóló törvény szerinti alapfokú iskolai végzettséget megszerezte, és ezt eredeti dokumentummal, vagy annak közjegyző vagy kiállító által hitelesített példányával, illetve személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel igazolni tudja. 

 • Vizsgától való eltiltás hatálya alatt nem áll.

 • Az elméleti tandíjat és vizsgadíjat befizette.

 

Külföldön kiállított oklevél illetve bizonyítvány esetében: eredeti okmány és annak hiteles fordítása, a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a KAV által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban; magyar hatóság által hozott elismerő határozat, honosítási záradék, hatósági bizonyítvány, hatósági igazolás, tájékoztatás vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolás, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

 

Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.

 

Amennyiben a tanuló a tanfolyam megkezdésétől számított 12 hónapon belül nem tesz sikeres elméleti vizsgát, csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára és az addig befizetett tan- és vizsgadíjai elvesznek.

 

GYAKORLATI VEZETÉS OKTATÁSA CSAK SIKERES ELMÉLETI VIZSGA UTÁN KEZDHETŐ MEG!

 

 

A gyakorlati oktatáshoz tehergépkocsit az Autósiskola biztosít.

Típusa: IVECO

 

A vezetési gyakorlat minimális óraszámai:

Rutin oktatás: 6 óra

Városi vezetés: 15 óra

Országúti vezetés: 4 óra

Éjszakai vezetés: 2 óra

Hegyvidéki vezetés: 2 óra

Forgalmi vizsga: 1 óra

 

Gyakorlati oktatáson a kötelezően előírt minimális óraszámokat és menettávokat teljesíteni kell. A gyakorlati oktatás tanórájának időtartama 50 perc/tanóra. Az éjszakai vezetési gyakorlat a Kormányrendelet által meghatározott időpontokban (éjszaka) történhet. Az országúti vezetés országúton kell, hogy történjen és a 4 órában meg kell haladnia a 160 km-t. Kötelező menettávolság 348 km.

 

Hiányzás pótlása: a gyakorlati órák pótlását az oktatóval kell egyeztetni. A felkészültség függvényében az oktató javasolhatja pótóra vásárlását. A tanuló is kérheti pótóra leadását az oktatótól. A pótórákra ugyanazok a szabályok és pénzügyi feltételek érvényesek, mint az alapórákra.

 

Biztonsági ellenőrzés és Üzemeltetés vizsgára bocsátható, aki:

Valamennyi elméleti vizsgatárgyból sikeres vizsgát tett, és a kötelezően előírt üzemeltetési gyakorlatot igazoltan teljesítette, valamint a vizsgadíjat befizette.

Egy tanuló rutin és biztonsági ellenőrzés üzemeltetési vizsgája egy napra is szervezhető. A vizsgázók részére legalább 5 perc felkészülési időt kell biztosítani. A vizsga helyiségében egyidejűleg két vizsgázó tartózkodhat. Egy-egy vizsgázó sikeres vizsgája után történhet a következő vizsgázó beszólítása.

 

Rutin vizsgára bocsátható, aki:

Valamennyi elméleti vizsgatárgyból sikeres vizsgát tett. Kötelező rutin gyakorlatot a vizsga napjáig teljesítette. A vizsgadíjat befizette. 

Egy tanuló rutin és biztonsági ellenőrzés üzemeltetési vizsgája egy napra is szervezhető.

 

Forgalmi vizsgára bocsátható aki: 

 • 18. életévét betöltötte.
 • A tantervben kötelezően előírt és feladatonként meghatározott órák levezetését és kötelezően előírt menettávolságot a vizsga napjáig teljesítette.
 • A vizsgadíjat befizette.

Forgalmi vizsga sikeres rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga után tehető.

 

A vizsgaigazolás kiadásának feltétele:

 • A sikeres forgalmi vizsga,

 • A közoktatásról szóló törvény szerinti minimum alapfokú iskolai végzettségről a bizonyítványt eredetiben bemutatja a vizsgaközpont ügyfélszolgálatán, amennyiben ez a képző szerv részéről az elméleti vizsga előtt még nem történt meg.

 

Gyakorlati vizsgáit a sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül kell letenni. Ha a sikeres KRESZ vizsgától számított két éven belül a tanuló nem tesz sikeres forgalmi vizsgát, tehát tanulmányait nem fejezi be, akkor az addig befizetett tandíjai, valamint az addig levezetett órái elvesznek. A képzést újabb tanfolyamra való beiratkozás után elölről kezdheti.

 

Két éven belüli öt sikertelen forgalmi vizsga után kötelező a Pályaalkalmassági vizsgálat.

PÁV vizsgálatra jelentkezés: https://ekapu.nkh.gov.hu/kgh/pav/alap

Amennyiben ezt a PÁV vizsgálatot a tanuló nem vállalja, az első vizsgától számított elévülési két év után újrakezdheti a tanfolyamot.

 

A tanulónak joga van:

 • A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv Vállalási feltételeit.

 • A képzést megszakítani.

 • Titoktartást követelni a képző szervtől és oktatójától egyaránt a személyiséget érintő kérdésekben.

 • Ésszerű határok között egyeztetni a gyakorlati oktatóval a vezetés időpontját.

 • Az autósiskolával szerződésben álló oktatók közül oktatót választani.

 • Gyakorlati oktató cseréjét kérni.

 

A tanuló kötelességei:

 • A képző szerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani.

 • Elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni.

 • Az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.

 • A tanfolyami órákra készülni és az oktató utasításait követni.

 • A szerződésben rögzített adatai vagy bármely, a jelentkezéshez és vizsgákhoz bemutatott okmányának változását 8 napon belül írásban bejelentetni az autósiskolának

 

Mit vezethetsz "C" kategóriás vezetői engedéllyel?

Az autóbusz és trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.
Valamint: segédmotoros kerékpár, mezőgazdasági vontató és pótkocsija, lassú jármű és nehéz pótkocsija, kerti traktor, állati erővel vont jármű.

 

Vezetői engedély kiadása:

A vezetői engedély kiadásának szabályozása a 326/2011 (XII. 28.) a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló Korm. rendelet alapján történik.

Vezetői engedélyt az kaphat, aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

 

Vezetői engedély kiadásához a járási hivatalba a következő érvényes okmányokat kell magával vinnie a tanulónak: személyi igazolvány, lakcímkártya, orvosi alkalmassági vélemény, Magyar Vöröskereszt által kiállított Elsősegély kártya; ha van, már meglévő vezetői engedély.

 

A vezetői engedély kiváltása 4.000 Ft, melyet a járási hivatalban kell megfizetni. Első vezetői engedély kiváltása ingyenes.

Nem magyar állampolgár esetén: minimum fél éves érvényes tartózkodási engedély meglétének igazolására van szükség.

Vizsgaigazolás: alap esetben a KAV elektronikusan átküldi a közlekedés nyilvántartó hatóságnak, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek.

Külföldön a C kategóriával a 21. életév betöltése után vezethet.

 

Felnőttképzési Szerződés módosításának, bontásának feltételei

Többletköltségek felmerülése esetén az árváltoztatás jogát fenntartjuk (pl: üzemanyag áremelés, energia-áremelés, infláció).

 

A tanuló bonthatja a szerződést, ha a jogszabályban meghatározott képzési időt túllépte.

Áthelyezését kérheti másik képzőszervhez, ha panasza van az oktatóra vagy a képzőszervre. Amennyiben a tanuló nincs megelégedve a szolgáltatás minőségével, szakmai sérelem érte és panaszát az iskolavezető nem tudja orvosolni, úgy joga van a tanulmányait más képzőszervnél folytatni. A ”Képzési igazolás” nyomtatványt a Tanuló kérésére 3 munkanapon belül ki kell állítani, a kiállítás megtagadásával a tanuló másik képzőszervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet. A 18 éven aluli tanuló kérelmét és igazolását a szülőnek/gondviselőnek is alá kell írnia.

A nyomtatványon igazolni kell, hogy a tanuló a járművezetői tanfolyam melyik szakaszáig jutott el. A kérelmező számára a Képzési igazolásból két példányt át kell adni. A képzési igazolás kiadásával egyidőben a fel nem használt befizetett díjakat visszafizetjük. A képzési igazolás kiadásával egyidőben a tanuló a még fennálló tartozásait köteles rendezni az iskola felé. Nem térítünk vissza a KAV-nak már átutalt vizsgadíjat.

Az iskola bonthatja a szerződést, ha a tandíjat és vezetési óradíjat a tanuló elmulasztja fizetni, szándékosan kárt okoz, elmulasztja a hiánypótlást, panasz van a tanulóra.

Elméleti képzésünk e-learning formában folyamatos!

Mentesítések

 

Az alább felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesíti. A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló - az iskolavezető által hitelesített - okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a vizsgaközpont engedélyezi.

Mentesítések a „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tan- és vizsgatárgyakból

- Bármely egyetemen, főiskolán szerzett

= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél;

= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél;

= gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél;

= szakirányú műszaki oktatói oklevél.

- A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett

= harcjármű üzemben tartó szakos oklevél;

= katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél;

= gépjármű technikus tiszti képesítés;

= harcjármű üzemeltetői üzemmérnök.

- „Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés).

- Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi)

= közúti járműgépész;

= közlekedésgépész;

= gépjármű-technikai;

= gépjárműüzemi;

= mezőgazdasági gépész;

= mezőgazdasági gépjavító;

= építőgépész;

= gépjárművezető és -karbantartó.

- Szakképesítés - szakmunkás bizonyítvány

= autószerelő;

= anyagmozgatógép-szerelő;

= építőgép-szerelő;

= mezőgazdasági gépszerelő;

= gépjárművezető és -karbantartó;

= mezőgazdasági gépész;

= fakitermelési gépkezelő;

= állattartó telepi gépész;

= kertészeti gépész;

= növénytermesztő gépész;

= erdőgazdasági gépész;

= mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető;

= mezőgazdasági gépjavító és karbantartó.

- A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány.

 

A felsorolt szakképesítéseket adó oktatási intézmények hallgatói részére iskolai tantervbe építetten szervezett közúti járművezetői tanfolyam esetén a felmentés megadható, a vizsgaigazolás azonban csak az érettségi bizonyítvány (technikusi oklevél, szakmunkás végzettséget, illetve szakképesítést igazoló bizonyítvány) bemutatása esetén állítható ki.

Ha a felmentést szervezetten megkérte az iskola, de a vizsgázó a felmentéshez szükséges iskolai végzettségét igazoló okiratot (még) nem tudja bemutatni, a felmentett tárgyakból a vizsgázó kérheti a vizsga letételét. Valamennyi vizsga sikeres letétele esetén - az egyéb feltételek teljesülése mellett - a vizsgaigazolást a vizsgázó részére ki kell adni.

A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni.

 

A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgatárgy alóli további mentesítések

A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgakötelezettség alól mentesül a 11. § (3) bekezdés c) pontja értelmében, aki meglévő „Lassú jármű” vezetői igazolványa alapján mezőgazdasági vontató vezetésére „T” kategóriás vizsgát kíván tenni.

 

Mentesítések a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” tan- és vizsgatárgyból

- Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés

= munkavédelmi szakmérnöki oklevél;

= munkavédelmi üzemmérnöki oklevél;

= felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél;

= munkavédelmi technikusi oklevél;

= középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél.

- A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1-je után tett sikeres vizsga a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.

A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni.