Személygépkocsi - B kategória

Az ügyfélfogadás rendje:             

A képzésre jelentkezőt az autósiskola ügyintézője, a teljes képzési szolgáltatás és a vizsgára bocsátás feltételeiről tájékoztatja.

 

Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 8:00 - 17:00 óráig

 

Tanfolyamra való felvétel módja:

A jelentkezés alkalmával a jelentkező a Jelentkezési lap megfelelő részeit az ügyfélszolgálat közreműködésével kitölti és aláírja. A képzőszerv irodavezetője a beírt adatok alapján köteles ellenőrizni, hogy a jelentkező megfelel-e a beiskolázási feltételeknek, és a beírtak alapján a vizsgára bocsátás és a vezetői engedély kiadása nem ütközik-e akadályba. Amennyiben akadályozó körülmény merül fel, a jelentkezőt tájékoztatni kell és a tanfolyamra való beiskolázást fel kell függeszteni. A járművezetői tanfolyamra való felvétel során a képzőszerv a tanulóval írásbeli szerződést köt. A fiatalkorúval kötött írásbeli szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írnia.

 

A beiratkozáshoz kérjük, az alábbi dokumentumokat hozza magával vagy küldje el a info@startokatas.eu email címre:

 • személyi igazolvány és lakcímkártya,

 • 8 ált. iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány,

 • vezetői engedély (ha van); mentességet igazoló okmány (ha van), vezetéstől való eltiltó határozat (ha volt); vizsgaigazolás (ha van)

 

Tanfolyamra beiratkozhat, aki:

A megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül megszabott 17. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb.

 

"AM", "A" és "B" kategóriák együtt tartott elméleti óraszámai:

Közlekedési ismeretek: 16 óra

Járművezetés elméletek: 8 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra

 

A feltüntetett időtartamok az adott feladatok gyakorlásához fordítandó minimális óraszámot jelentik. Iskolánk további 12 vizsgafelkészítő órával egészíti ki az oktatást a sikeres vizsga érdekében. A kötelezőn felüli 12 felkésztő óráért tandíjat nem számítunk fel. Az elméleti oktatás hétköznapi tanfolyam esetén hetente kétszer (kedd – csütörtök), hétvégi tanfolyam esetén hetente kétszer (szombat – vasárnap) napi 4 tanóra, két tanóra között legalább 10 perc szünettel. Az elméleti foglalkozásokon a részvétel kötelező.

 

Megengedett hiányzás az egész elméleti tanfolyam ideje alatt 2 óra (kötelező óraszám 10 %-a). Amennyiben a tanuló 2 óránál többet hiányzik, azt konzultáció keretén belül köteles pótolni. Mivel a hétközi és hétvégi, nyáron a délelőtti és délutáni tanfolyamok párhuzamosan folynak, ezért a másik tanfolyamon lehetséges egyes témakörök pótlása. Ebben az esetben a tanuló elméleti vizsgára csak az elmulasztott órák pótlása után bocsátható.

 

Elméleti vizsgára bocsátható, aki:

 • Az előírt életkornál (17. életév) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb. A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte,

 • Az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el;

 • Az előzetes egészségi alkalmassági vizsgálaton megfelelt (1 fokú 1 csoportú orvosi alkalmassági a háziorvostól), és azt a vizsgajelentésig a képzőszerv ügyfélszolgálatán leadta;

 • A közoktatásról szóló törvény szerinti alapfokú iskolai végzettséget megszerezte, és ezt eredeti dokumentummal, vagy annak közjegyző vagy kiállító által hitelesített példányával, illetve személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel igazolni tudja. 

 • Vizsgától való eltiltás hatálya alatt nem áll.

 • Az elméleti tandíjat és vizsgadíjat befizette.

 

Külföldön kiállított oklevél illetve bizonyítvány esetében: eredeti okmány és annak hiteles fordítása, a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a KAV által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban; magyar hatóság által hozott elismerő határozat, honosítási záradék, hatósági bizonyítvány, hatósági igazolás, tájékoztatás vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolás, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

 

Amennyiben a tanuló a tanfolyam megkezdésétől számított 12 hónapon belül nem tesz sikeres elméleti vizsgát, csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára és az addig befizetett tan- és vizsgadíjai elvesznek.

 

GYAKORLATI VEZETÉS OKTATÁSA CSAK SIKERES ELMÉLETI VIZSGA UTÁN KEZDHETŐ MEG!

 

A sikeres elméleti vizsga után a tanuló választhat gyakorlati oktatót, ill. autótípust.

 

A vezetési gyakorlat minimális óraszámai:

Alapoktatás: 9 óra

Városi vezetés: 14 óra

Országúti /autópályán való vezetés: 4 óra

Éjszakai vezetés: 2 óra

Forgalmi vizsga: 1 óra

 

A gyakorlati oktatás tanórájának időtartama 50 perc/tanóra. Az éjszakai vezetési gyakorlat a Kormányrendelet által meghatározott időpontokban (éjszaka) történhet. Gyakorlati oktatáson a kötelezően előírt minimális óraszámokat és menettávokat (580km) teljesíteni kell.

 

Hiányzás pótlása: a gyakorlati órák pótlását az oktatóval kell egyeztetni. A felkészültség függvényében az oktató javasolhatja pótóra vásárlását. A tanuló is kérheti pótóra leadását az oktatótól. A pótórákra ugyanazok a szabályok és pénzügyi feltételek érvényesek, mint az alapórákra.

 

Forgalmi vizsgára bocsátható aki:

A tantervben kötelezően előírt és feladatonként meghatározott órák levezetését, valamint a kötelező menettávolságot – 580 km-t – a vizsga napjáig teljesítette.  A levezetett gyakorlati órák tandíjait és a vizsgadíjat befizette.

 

 

Gyakorlati vizsgáit a sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül kell letenni.

 

Ha a sikeres KRESZ vizsgától számított két éven belül a tanuló nem tesz sikeres forgalmi vizsgát, tehát tanulmányait nem fejezi be, akkor az addig befizetett tandíjai, valamint az addig levezetett órái elvesznek. A képzést újabb tanfolyamra való beiratkozás után elölről kezdheti.

 

Két éven belüli öt sikertelen forgalmi vizsga után kötelező a Pályaalkalmassági vizsgálat.

PÁV vizsgálatra jelentkezés: https://ekapu.nkh.gov.hu/kgh/pav/alap

Amennyiben ezt a PÁV vizsgálatot a tanuló nem vállalja, az első vizsgától számított elévülési két év után újrakezdheti a tanfolyamot.

 

A tanulónak joga van:

 • A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv Vállalási feltételeit.

 • A képzést megszakítani.

 • Titoktartást követelni a képző szervtől és oktatójától egyaránt a személyiséget érintő kérdésekben.

 • Ésszerű határok között egyeztetni a gyakorlati oktatóval a vezetés időpontját.

 • Az autósiskolával szerződésben álló oktatók közül oktatót választani.

 • Gyakorlati oktató cseréjét kérni.

 

A tanuló kötelességei:

 • A képző szerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani.

 • Elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni.

 • Az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.

 • A tanfolyami órákra készülni és az oktató utasításait követni.

 • A szerződésben rögzített adatai vagy bármely, a jelentkezéshez és vizsgákhoz bemutatott okmányának változását 8 napon belül írásban bejelentetni az autósiskolának

 

Mit vezethetsz "B" kategóriás vezetői engedéllyel?

A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amelyben a vezetőülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhely van. Az ilyen gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó pótkocsiból álló járműszerelvény. Az ilyen gépkocsiból és nehézpótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a nehézpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonógépkocsi saját tömegét, és az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege sem haladja meg a 3500 kg-ot.

Valamint: segédmotoros kerékpár, mezőgazdasági vontató és pótkocsija, lassú jármű és nehézpótkocsija, kerti traktor, állati erővel vont jármű.

 

Kezdő vezető:

A nemzetközi kategóriában szerzett vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel az "A" kategóriára és az "A1" alkategóriára érvényesített bejegyzéssel utas nem szállítható, a "B" kategóriára érvényesített bejegyzéssel pótkocsi nem vontatható. A vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

 

Vezetői engedély kiadása:

A vezetői engedély kiadásának szabályozása a 326/2011 (XII. 28.) a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló Korm. rendelet alapján történik.

 

Vezetői engedélyt az kaphat, aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

 

Vezetői engedély kiadásához a járási hivatalba a következő érvényes okmányokat kell magával vinnie a tanulónak: személyi igazolvány, lakcímkártya, orvosi alkalmassági vélemény, Magyar Vöröskereszt által kiállított Igazolás (elsősegély kártya); ha van, már meglévő vezetői engedély.

 

A vezetői engedély kiváltása 4.000 Ft, melyet a járási hivatalban kell megfizetni. Első vezetői engedély kiváltása ingyenes.

 

Nem magyar állampolgár esetén: minimum fél éves érvényes tartózkodási engedély meglétének igazolására van szükség.

Vizsgaigazolás: alap esetben a KAV elektronikusan átküldi a közlekedés nyilvántartó hatóságnak, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek.

 

Felnőttképzési Szerződés módosításának, bontásának feltételei:

Többletköltségek felmerülése esetén az árváltoztatás jogát fenntartjuk (pl: üzemanyag áremelés, energia-áremelés, infláció).

 

A tanuló bonthatja a szerződést, ha a jogszabályban meghatározott képzési időt túllépte.

 

Áthelyezését kérheti másik képzőszervhez, ha panasza van az oktatóra vagy a képzőszervre.

Amennyiben a tanuló nincs megelégedve a szolgáltatás minőségével, szakmai sérelem érte és panaszát az iskolavezető nem tudja orvosolni, úgy joga van a tanulmányait más képzőszervnél folytatni. A ”Képzési igazolás” nyomtatványt a Tanuló kérésére 3 munkanapon belül ki kell állítani, a kiállítás megtagadásával a tanuló másik képzőszervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet. A 18 éven aluli tanuló kérelmét és igazolását a szülőnek/gondviselőnek is alá kell írnia.

A nyomtatványon igazolni kell, hogy a tanuló a járművezetői tanfolyam melyik szakaszáig jutott el. A kérelmező számára a Képzési igazolásból két példányt át kell adni. A képzési igazolás kiadásával egyidőben a fel nem használt befizetett díjakat visszafizetjük. A képzési igazolás kiadásával egyidőben a tanuló a még fennálló tartozásait köteles rendezni az iskola felé. Nem térítünk vissza a KAV-nak már átutalt vizsgadíjat.

 

Az iskola bonthatja a szerződést, ha a tandíjat és vezetési óradíjat a tanuló elmulasztja fizetni, szándékosan kárt okoz, elmulasztja a hiánypótlást, panasz van a tanulóra.